Privacy Policy Pharmeko Group B.V. / Stolk Medicinal Plants B.V.

Nederlands | Dutch

Pharmeko Group B.V., gevestigd aan De Oude Wijk 15, 2771 WT Boskoop, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

pharmeko-group.com

De Oude Wijk 15, 2771 WT Boskoop

+31 172 232 292

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pharmeko Group B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pharmeko-group.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Pharmeko Group B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Pharmeko Group B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Pharmeko Group B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pharmeko Group B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Pharmeko Group B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 7 dagen

Delen van persoonsgegevens met derden

Pharmeko Group B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Pharmeko Group B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Pharmeko Group B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pharmeko Group B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@pharmeko-group.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Pharmeko Group B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pharmeko Group B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@pharmeko-group.com

English

Pharmeko Group B.V., established at De Oude Wijk 15, 2771 WT Boskoop, is responsible for the processing of personal data as stated in this privacy statement.

Contact details:

pharmeko-group.com

De Oude Wijk 15, 2771 WT Boskoop

+31 172 232 292

Special and/or sensitive personal data that we process

Pharmeko Group B.V. processes your personal data by using our services and/or by providing them to us yourself. Below you will find an overview of the personal details we process:

– First name and surname
– Telephone number
– E-mail address
– IP address
– Other personal data that you actively provide, for example by creating a profile on this website, in correspondence and by telephone.
– Location details
– Data about your surfing behaviour across different websites (e.g. because this company is part of an advertising network)
– Internet browser and device type

Special and/or sensitive personal data that we process

Our website and/or service does not intend to collect information about website visitors under the age of 16. Unless they have parental or guardian permission. However, we cannot verify whether a visitor is over 16 years of age. We encourage parents to be involved in their children’s online activities in order to prevent the collection of information about children without parental consent. If you believe that we have collected personal information about a minor without that consent, please contact us at info@pharmeko-group.com and we will delete that information.

For what purpose and on what basis we process personal data

Pharmeko Group B.V. processes your personal data for the following purposes:

– To be able to call or e-mail you if this is necessary in order to be able to carry out our services
– Pharmeko Group B.V. analyses your behaviour on the website in order to improve the website and tailor the range of products and services to your preferences.

Automated decision making

Pharmeko Group B.V. does not take decisions on the basis of automated processing on matters that may have (significant) consequences for individuals. These are decisions that are made by computer programs or systems, without a human being (for example an employee of Pharmeko Group B.V.) being involved.

How long we retain personal data

Pharmeko Group B.V. does not retain your personal details for longer than is strictly necessary to achieve the purposes for which your details are collected. We apply the following retention periods for the following (categories of) personal data: 7 days.

Sharing personal data with third parties

Pharmeko Group B.V. only provides to third parties and only if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation.

Cookies, or similar techniques, which we use

Pharmeko Group B.V. uses functional, analytical and tracking cookies. A cookie is a small text file that is stored in the browser of your computer, tablet or smartphone the first time you visit this website. Pharmeko Group B.V. uses cookies with a purely technical functionality. These ensure that the website works properly and that, for example, your preferred settings are remembered. These cookies are also used to make the website work properly and to optimize it. In addition, we place cookies that keep track of your surfing behaviour so that we can offer customised content and advertisements. On your first visit to our website, we already informed you about these cookies and asked permission to place them. You can unsubscribe from cookies by setting your internet browser so that it no longer stores cookies. In addition, you can also delete all information previously stored via your browser settings.

Cookies are also placed on this website by third parties. These are, for example, advertisers and/or social media companies.

View, modify or delete data

You have the right to view, correct or delete your personal data. In addition, you have the right to withdraw your possible consent for the data processing or to object to the processing of your personal details by Pharmeko Group B.V. and you have the right to data transfer. This means that you can submit a request to us to send the personal details we have in our possession in a computer file to you or another organisation you have mentioned. You may send a request for inspection, correction, deletion, data treatying of your personal data or a request for withdrawal of your consent or objection to the processing of your personal data to info@pharmeko-group.com. To ensure that the request for inspection has been made by you, we ask you to enclose a copy of your proof of identity with the request. In this copy, make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and Burgerservicenummer (BSN) black. This is to protect your privacy. We will respond to your request as soon as possible, but within four weeks. Pharmeko Group B.V. would also like to point out that you have the option of submitting a complaint to the national supervisory authority, the Personal Data Authority. This can be done via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

How we secure personal data

Pharmeko Group B.V. takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you have the impression that your data is not properly secured or there are indications of misuse, please contact our customer service or via info@pharmeko-group.com.