Algemene Voorwaarden Stolk Medicinal Plants

Artikel 1 Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– verkoper: Stolk Medicinal Plants B.V., ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 28093381, kantoorhoudende te (2771 WT) Boskoop aan De Oude Wijk 15;
– koper: de wederpartij van verkoper;
– overeenkomst: de overeenkomst tussen verkoper en koper met betrekking tot de koop en verkoop van goederen en/of diensten;
– partijen: verkoper en koper gezamenlijk;
– producten: de goederen en/of diensten die door verkoper worden aangeboden of geleverd;
– order: ieder door koper aan verkoper gegeven opdracht tot het leveren van producten;
– voorwaarden: deze algemene leveringsvoorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer [28093381];
– schriftelijk: zowel elektronische als niet-elektronische schriftelijke communicatie tussen partijen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 De voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, alsmede overige rechtsbetrekkingen waarbij verkoper als potentiële verkoper van producten optreedt, waaronder begrepen alle aanbiedingen van verkoper ter zake van producten en orders en de aanvaarding daarvan door verkoper, voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk door partijen van de voorwaarden is afgeweken.
2.2 Van deze voorwaarden kan uitsluitend op grond van een schriftelijk ondertekende, overeenkomst tussen verkoper en koper worden afgeweken of afstand worden gedaan.
2.3 Indien enig onderdeel van deze voorwaarden nietig is, of vernietigd wordt, blijven niettemin de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht en geldt tussen partijen een bepaling die zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert en wel geldig is.
2.4 Het elektronische communicatiesysteem dat door verkoper wordt gebruikt zal dienen als enig bewijs voor de inhoud en tijdstip van aflevering en ontvangst van die elektronische communicatie.

Artikel 3 Prijsopgaven, orders en bevestiging

3.1 Door verkoper in welke vorm dan ook voor het sluiten van een overeenkomst gedane prijsopgaven binden verkoper niet, doch vormen slechts een uitnodiging jegens koper om een order te plaatsen. Alle door verkoper afgegeven prijsopgaven zijn herroepelijk en kunnen zonder (voorafgaande) kennisgeving worden gewijzigd.
3.2 De overeenkomst komt uitsluitend tot stand zodra verkoper de order schriftelijk heeft aanvaard, of een begin met de uitvoering heeft gemaakt. Het is verkoper te allen tijde toegestaan om zonder opgave van redenen een order te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering van de producten te verbinden.
3.3 Alle bij een aanbieding verstrekte gegeven zoals, doch niet beperkt tot, prijslijsten, berekeningen, catalogi en dergelijke, blijven te allen tijde eigendom van verkoper en dienen op eerste verzoek van verkoper franco te worden teruggezonden.
3.4 Prijsopgaven die op geschatte of geprognosticeerde hoeveelheden gebaseerd zijn, kunnen worden verhoogd, indien de tijdens de aangeven periode daadwerkelijk afgenomen hoeveelheden minder bedragen dan de geschatte of geprognosticeerde hoeveelheden.
3.5 Door werknemers, functionarissen, vertegenwoordigers en/of agenten van verkoper afgelegde verklaringen en door dezen aangegane overeenkomsten binden verkoper niet, tenzij en uitsluitend voor zover die verklaringen schriftelijk door (een) rechtsgeldig bevoegd vertegenwoordiger van verkoper wordt bevestigd of vastgelegd.
3.6 Het feit dat verkoper met enige regelmaat producten aan koper heeft geleverd, zal er niet toe leiden dat tussen partijen een duurovereenkomst, van welke aard dan ook, ontstaat of dat verkoper gehouden is een (nieuwe) order te aanvaarden.
3.7 Eventueel aan koper verstrekte monsters worden uitsluitend ten behoeve van informatiedoeleinden verstrekt en geven op geen enkele wijze enige expliciete dan wel impliciete condities of garanties van welke aard dan ook in, waaronder met betrekking tot kwaliteit, beschrijving, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel. Koper wordt geacht zich dit dienaangaande afdoende te hebben vergewist alvorens de producten te bestellen.

Artikel 4 Prijzen

4.1 Tenzij schriftelijk anders in de overeenkomst is vermeld, zijn de prijzen van verkoper in euro’s en inclusief standaardverpakking, doch exclusief eventueel verschuldigde BTW en/of alle overige vergelijkbare van toepassing zijnde belastingen, rechten, heffingen en/of lasten die in een bepaald land over de producten en/of de levering daarvan wordt geheven (‘belastingen’).

4.2 Verkoper is te allen tijde gerechtigd de prijzen te wijzingen, tenzij
in de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat
het ‘vaste’ prijzen betreffen. Verkoper zal koper tijdig informeren over
een wijziging in de prijzen.

Artikel 5 Betaling en zekerheid

5.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders in de overeenkomst is
vermeld, dient betaling plaats te vinden binnen dertig (30) dagen na
factuurdatum. De datum van creditering van de bankrekening van
verkoper geldt als datum van betaling.
5.2 Betaling door koper dient uitsluitend te geschieden op een door
verkoper aangegeven wijze en op een door verkoper aan te wijzen
bankrekening.
5.3 Betalingen van koper strekken eerst tot voldoening van de
eventueel verschuldigde rente, vervolgens van door verkoper
gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, en tenslotte
van eventueel door verkoper geleden schade en worden pas daarna
in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.
5.4 In geval van overschrijding van de in artikel 5.1 genoemde
termijn, zullen alle betalingsverplichtingen van koper geheel
opeisbaar worden en is verkoper gerechtigd verdere levering aan
koper op te schorten. Ook is koper – zonder dat enige aanmaning of
ingebrekestelling is vereist – een vertragingsrente verschuldigd van
12% per jaar, of indien hoger, anderhalf maal de krachtens de van
toepassing zijnde wetgeving geldende wettelijke handelsrente per
jaar vanaf de vervaldatum, totdat alle uitstaande bedragen volledig
zijn voldaan. Alle door verkoper met betrekking tot de incasso van de
achterstallige betalingen gemaakte (on)kosten (met inbegrip van
maar niet beperkt tot redelijke advocatenkosten, deskundigenkosten,
griffierechten en overige proceskosten) zijn voor rekening van koper.
5.5 Indien er goede gronden bestaan voor het vermoeden dat koper
haar (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen,
is koper verplicht om – op eerste verzoek van verkoper en voor
eigen rekening – daartoe genoegzame, door verkoper gewenste
(aanvullende) zekerheid te verschaffen voor de volledige nakoming
van al haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.
5.6 Indien de koper de factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dient
koper dit binnen acht (8) kalenderdagen na factuurdatum, schriftelijk,
onder nauwkeurige opgaaf van redenen, aan verkoper te melden.
Indien niet aan deze vereisten is voldaan vervalt het recht van de
koper om de factuur te betwisten. De bewijslast betreffende geldige
betwisting van de factuur rust op de koper. Betwisting van de factuur
ontslaat de koper niet van zijn betalingsverplichting. Indien de koper
de factuur en de vrachtbrief bij levering voor akkoord heeft
ondertekend, heeft hij daarmee zijn rechten om te klagen over de
factuur verwerkt.

Artikel 6 Levering en aanvaarding

6.1 Tenzij schriftelijk anders in de overeenkomst is vermeld, worden
alle producten ‘Af Fabriek verkoper’ geleverd. De uitdrukking ‘Af-
Fabriek’ heeft de betekenis die ten tijde van de totstandkoming van
de overeenkomst is vermeld in de laatste versie van de door de
Internationale Kamer van Koophandel te Parijs gepubliceerde
INCOTERMS. Koper aanvaardt de producten bij levering en zal zelf
voor transport en verzekering zorgdragen.
6.2 Door verkoper opgegeven levertermijnen worden zoveel mogelijk
in acht genomen, maar zijn slechts indicatief en gelden dus niet als
voor de voldoening bepaalde termijnen als bedoeld in artikel 6:83
Burgerlijk Wetboek, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders tussen
partijen is overeengekomen. Verkoper zal niet in verzuim zijn dan
nadat zij schriftelijk daartoe na afloop van de overeengekomen
levertermijn, waarbij een redelijke termijn voor de nakoming door
koper is gegund, die onbenut is verstreken, door koper in gebreke is
gesteld.
6.3.Indien verkoper de overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk
binnen de overeengekomen termijn kan uitvoeren, zal verkoper
koper hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen.
6.4 Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele schade of verliezen
door ontijdige levering door de leveranciers van verkoper aan koper.
6.5 Verkoper is gerechtigd om de door haar te verrichten leveringen
in gedeelten uit te voeren en verrichte deelleveringen afzonderlijk te
factureren. Verkoper is voorts gerechtigd orders samen te voegen en
in één levering af leveren aan koper.
6.6 Koper is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, te
annuleren of afname van producten weigeren, indien verkoper de
levertermijn heeft overschreden.
6.7 Koper is gehouden de producten in ontvangst te nemen zodra
haar deze door verkoper ter beschikking zijn gesteld. Koper is
verplicht verkoper een redelijke vergoeding voor opslag en alle
noodzakelijke gemaakte kosten te vergoeden, indien zij, om welke
reden dan ook, niet in staat is de producten ontvangst te nemen.

Artikel 7 Annulering

7.1 Verkoper is van haar verplichtingen uit de overeenkomst bevrijdt,
indien koper, nadat verkoper koper daartoe een termijn van acht (8)
dagen heeft gesteld, niet aan levering meewerkt.
7.2 Indien koper ten onrechte producten weigert of afkeurt, dan wel ten onrechte een overeenkomst annuleert of weigert te erkennen, dan verschaft zulks verkoper een directe opeisbare vordering op koper – naast alle overige door een dergelijke actie veroorzaakte schade – tot:
(i) ingeval de producten door verkoper nier redelijkerwijs aan een derde kunnen worden doorverkocht binnen (een door verkoper te bepalen) redelijke termijn: de prijs van die producten; of
ii) ingeval de producten wel door verkoper kunnen worden doorverkocht of indien een rechtsvordering ten aanzien van de prijs niet anderszins op grond van de wet is toegestaan: schadevergoeding gelijk aan vijftig procent (50%) van de voor de producten geldende prijs, bij wijze van gefixeerde schadevergoeding.

Artikel 8 Vervoer en risico

8.1 De transportmiddelen, verpakking, verzekering enz. zullen indien geen specifieke instructies van de koper worden ontvangen door verkoper worden vastgesteld, waarbij verkoper zorgvuldig zal handelen, doch zonder daarbij enige aansprakelijkheid van welke aard dan ook te aanvaarden. Mogelijke specifieke instructies van de koper in verband met vervoer, verpakking of verzekering zullen slechts worden opgevolgd en uitgevoerd indien de koper schriftelijk heeft verklaard dat hij eventuele kosten en risico’s zal dragen.

Artikel 9 Hoeveelheden & afwijkingen

9.1 Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren en andere soortgelijke gegevens gelden niet als tekortkomingen.
9.2 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoudt verkoper zich het recht voor om de overeengekomen specificaties van de producten, of – mochten er geen specificaties zijn overeengekomen – aan de meest recente door verkoper ten tijde van de levering van de producten aangehouden specificaties, en/of de constructie en/of de vervaardiging van de producten te veranderen of aan te passen, en de bij de productie en/of vervaardiging van de producten toegepaste materialen en/of (toevoeging) van grondstoffen en/of overige zaken van tijd tot tijd zonder schriftelijke kennisgeving te vervangen.
9.3 Koper is met betrekking tot de producten en de toepassing daarvan door koper en bij het gebruik door koper van zijdens verkoper voor de door koper bedoelde doelen verkregen informatie, verplicht gebruik te maken van en zich uitsluitend te verlaten op zijn eigen expertise, kennis en oordeel. Over de door verkoper aan koper over de producten gegeven informatie, aanbevelingen en/of advisering aanvaardt verkoper geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 10 Inspectie en voldoening aan specificaties

10.1 Koper is verplicht om bij levering van de producten te onderzoeken of deze deugdelijk en onbeschadigd zijn.
10.2 Eventuele tekorten of beschadigingen van producten en/of verpakking die bij de levering geconstateerd (kunnen) worden, dient koper te (laten) vermelden op de leveringsbron, de factuur en/of de vervoersdocumenten, bij gebreke waarvan klachten dienaangaande niet meer door verkoper in behandeling worden genomen. De administratie van verkoper is in dit verband beslissend.
10.3 Alle klachten met betrekking tot direct zichtbare gebreken dienen binnen acht (8) dagen na (deel)levering van de producten, schriftelijk bij verkoper onder opgave van aard en de omvang van de gebreken, te worden vermeld.
10.4 Alle klachten met betrekking tot niet direct zichtbare gebreken dienen uiterlijk acht (8) dagen, vanaf het moment dat zulke gebreken ontdekt worden, of redelijkerwijs ontdekt hadden moeten worden, doch in geen geval meer dan drie (3) maanden na de levering van de betreffende producten, schriftelijk bij verkoper te worden vermeld onder opgave van de aard en de omvang van de gebreken.
10.5 Na verloop van voornoemde termijnen zullen de producten geacht worden in goede staat door koper te zijn ontvangen.
10.6 De vaststelling of de afgeleverde producten al dan niet voldoen aan de voor de producten overeengekomen specificaties zoals in de overeenkomst is vermeld, of – mochten er geen specificaties zijn overeengekomen – aan de meest recente door verkoper ten tijde van de levering van de producten aangehouden specificaties, geschiedt uitsluitend aan de hand van een analyse van de monsters en/of administratieve gegevens zoals door verkoper achtergehouden. Producten waarvan verkoper schriftelijk toestaat dat deze mogen c.q. moeten worden geretourneerd, zullen voor risico van koper aan verkoper worden geretourneerd, en wel naar de door verkoper aan te geven bestemming.
10.7 Door koper gestelde gebreken van een deel van de in de overeenkomst vermelde producten geven koper niet het recht om geen van de (verdere) producten af te nemen. Na een ontvangst van een kennisgeving betreffende een gebrek is verkoper gerechtigd om alle nadere leveringen op te schorten, totdat met betrekking tot de klachten is vastgesteld dat deze ongegrond zijn en/of totdat deze weerlegd zijn, of totdat het gebrek volledig is verholpen.

Artikel 11 Verjaring

Alle rechtsvorderingen van koper op verkoper, ongeacht of deze op de wet of op een overeenkomst zijn gebaseerd, worden genomen gedurende twaalf (12) maanden na het moment waarop de verjaringstermijn volgens de Nederlandse wettelijke regels is begonnen. Na afloop van de periode van twaalf maanden vervallen alle rechtsvorderingen van koper.
Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud
12.1 De eigendom van de geleverde producten blijft bij verkoper berusten totdat de koper volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen onder de overeenkomst waarop de levering is gebaseerd, daaronder begrepen mogelijke verliezen en schade, kosten, rente en boetes, ook indien de koper zekerheid heeft gesteld. Totdat de eigendom op de koper is overgegaan, zal koper:
a) de producten houden als bewaarnemer van verkoper;
b) de producten (zonder kosten voor verkoper) opslaan, afgescheiden van alle goederen van de koper of derden, op een dusdanige wijze dat zij duidelijk als eigendom van verkoper identificeerbaar zijn;
c) identificerende tekens of verpakking op of met betrekking tot de producten, niet vernietigen, beschadigen of onleesbaar maken;
d) de producten in goede staat bewaren er op toezien dat de goederen steeds droog, koel, vorstvrij en in de oorspronkelijke verpakking worden opgeslagen, en de goederen voor verkoper verzekerd houden tegen de volle prijs en tegens alle risico’s. Op verzoek zal koper de verzekeringspolis aan verkoper ter hand stellen;
e) verkoper onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen indien derden rechten onder de producten doen gelden of koper weet dat derden voornemens zijn rechten op producten te doen gelden.
12.2 Verkoper is gerechtigd producten terstond terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden, indien koper tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen zoals bedoeld in artikel 12.1 of ingeval van ontbinding op grond van artikel 16, onverminderd alle overige rechten van verkoper. Koper zal daaraan alle medewerking verlenen. Koper verleent verkoper reeds nu voor alsdan machtiging om ten behoeve daarvan de bij of voor koper in gebruik zijnde ruimten te betreden. Alle kosten verbonden aan het terughalen van producten komt voor rekening van koper. Verkoper is gerechtigd eventuele schade aan producten op koper te verhalen of eventuele waardevermindering van producten aan koper in rekening te brengen.
12.3 Gedurende de periode zoals bedoeld in artikel 12.1, is het koper verboden producten te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren, te verhuren, uit te lenen of op enige andere wijze uit zijn macht te brengen, behoudens in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening.

Artikel 13 Beperkte garantie

13.1 Verkoper garandeert uitsluitend dat de producten op de datum van levering aan de overeengekomen specificaties van de producten, of – mochten er geen specificaties zijn overeengekomen – aan de meest recente door verkoper ten tijde van de levering van de producten aangehouden specificaties, zullen voldoen. Indien en voor zover er sprake is van producten die niet aan die garantie voldoen, hetgeen conform het bepaalde in artikel 10 van deze voorwaarden zal worden vastgesteld, dan is het verkoper toegestaan om, naar eigen keuze, binnen een redelijke termijn óf de producten kosteloos te repareren of te vervangen, óf ten aanzien van de producten een creditnota te verstrekken, en wel ter hoogte van de oorspronkelijke factuurprijs.
13.2 De verplichting van verkoper om de producten te repareren, te vervangen dan wel daarvoor een creditnota te verstrekken, is afhankelijk van ontvangst door verkoper van een tijdige kennisgeving betreffende de beweerde tekortkoming van de producten conform artikel 10 van de voorwaarden.
13.3 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, garandeert verkoper niet dat de producten in overeenstemming zijn met de geldende wet- of regelgeving, verordeningen, regelingen en codes of normen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid en vrijwaring

14.1 Voor zover rechtens toelaatbaar is verkoper niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder maar niet beperkt tot bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende zaken, personenschade, vermogensschade, immateriële schade of gevolgschade bij koper en/of derden. De aansprakelijkheid van verkoper is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat het desbetreffende geval door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
14.2 Voor schade waarvoor de door verkoper afgesloten wettelijke aansprakelijkheidsverzekeringen geen dekking biedt, kan verkoper niet aansprakelijk worden gehouden.
14.3. Met betrekking tot de producten die door verkoper aan koper worden geleverd, vrijwaart koper verkoper tegen alle aanspraken van derden van schade van welke aard dan ook.

Artikel 15 Overmacht

15.1 Verkoper is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of (on)kosten voortvloeiende uit of in verband met vertraging, beperking, inmenging, dan wel tekortkoming in de nakoming van een verplichting jegens koper die wordt veroorzaakt door een omstandigheid die buiten de redelijke macht van de verkoper ligt, met inbegrip van maar niet beperkt tot natuurrampen, wet- en regelgeving, verordeningen, regelingen, maatregelen van wetgevende aard, een overheidsoptreden of andere administratieve maatregelen, rechterlijke beschikkingen of beslissingen, aardbevingen, overstromingen, brand, explosies, oorlog, terrorisme, rellen, sabotage, ongelukken, epidemieën, stakingen, uitsluitingen, langzaam-aan-acties, onrust op de werkvloer, demonstraties, onlusten, blokkades, problemen bij het verkrijgen van de noodzakelijke arbeidskrachten of grondstoffen, gebrek aan transportmiddelen of gestremd vervoer, storingen in fabrieks- of essentiële machines, noodreparaties of –onderhoud, storingen in de openbare voorzieningen of een tekort aan openbare voorzieningen, vertragingen in de levering van of gebreken aan door leveranciers of onderaannemers geleverde goederen (“overmacht”).
15.2 Mocht zich een geval van overmacht zoals bedoeld in lid 1 voordoen, dan zal verkoper de koper daarvan onverwijld door middel van schriftelijke kennisgeving op de hoogte te stellen, met vermelding van de oorzaak van de overmacht en de manier waarop deze op de nakoming van de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van invloed zal zijn. Ingeval van vertraging wordt de leveringsverplichting opgeschort voor een periode gelijk aan het vanwege de overmacht opgetreden tijdverlies. Mocht een geval van overmacht langer dan twee (2) maanden na de overeengekomen leverdatum voortduren of naar verwachting voortduren, dan is ieder der partijen gerechtigd om het betreffende gedeelte van de overeenkomst te beëindigen, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid jegens de wederpartij leidt.

Artikel 16 Opschorting, verrekening en ontbinding

16.1 Onverminderd de overige rechten van verkoper is verkoper zonder enige ingebrekestelling en zonder enige verplichting tot schadevergoeding gerechtigd de overeenkomst en/of order geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de verdere uitvoeringen van de overeenkomst op te schorten, indien:
(a) koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan haar verplichtingen jegens verkoper uit de overeenkomst voldoet, ook indien dit niet aan haar is toe te rekenen;
(b) verkoper omstandigheden ter kennis zijn gekomen die haar goede geven te vrezen dat koper haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen;
(c) in geval van faillissement, surséance van betaling, ondercuratelenstelling van koper of een verzoek daartoe, (voorbereiding van een) prépack, ontbinding, staking of liquidatie van haar bedrijf;
(d) indien behoorlijk nakoming door verkoper (geheel of gedeeltelijk) tijdelijk of blijvend onmogelijk is, ten gevolge van één of meer omstandigheden die niet aan verkoper zijn toe te rekenen.
Verkoper is in a t/m c genoemde gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het haar toekomende te vorderen.
16.2 Koper doet afstand van zijn recht om zich te beroepen op opschorting, verrekening en ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 17 Cessieverbod

17.1 Het is geen der partijen toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij, de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en/of verplichtingen te cederen, met dien verstande dat het verkoper is toegestaan om bedoelde rechten en verplichtingen geheel of gedeeltelijk te cederen aan een van zijn moedermaatschappijen, dochtermaatschappijen of gelieerde ondernemingen, dan wel een derde die alle of een aanzienlijk deel overneemt van de activa, dan wel de met producten samenhangende bedrijfsactiviteiten van verkoper. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking en heeft de strekking van artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 18 Geen afstand
18.1 Indien verkoper op enig moment nalaat een of meerdere bepalingen van de voorwaarden af te dwingen, dan zal dit niet worden opgevat als een verklaring van afstand van recht van verkoper om op te treden en/of bedoelde bepalingen af te dwingen, en zullen de rechten van verkoper niet door vertraging bij de afdwinging van bedoelde bepalingen dan wel het nalaten zulks te doen, worden aangetast. Het doen van afstand door verkoper met betrekking tot de niet-nakoming van de verplichtingen van koper vormt geen verklaring van afstand ten aanzien van alle andere, eerdere of latere gevallen van niet-nakoming.

Artikel 19 Intellectuele eigendomsrechten

19.1 Verkoper behoudt de volledige eigendom van alle informatie en alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot alles dat door haar wordt geleverd en/of ontwikkeld gedurende of voorafgaand aan de overeenkomst tussen partijen, daaronder begrepen, zonder dat dit een beperking inhoudt, prijslijsten, rapporten, aanbevelingen, monsters, berekeningen, brochures, ontwerpen, schetsen en tekeningen en productieprocessen.
19.2 Het is koper niet toegestaan gebruik te maken van merken, octrooien, gebruiksmodellen, handelsnamen, domeinnamen, auteursrechtelijke beschermde werken en/of databanken van verkoper en/of de met haar verbonden ondernemingen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Artikel 20 Geschillen

20.1 Op de overeenkomst en de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen partijen in goed overleg gezamenlijk trachten op te lossen. Indien dit overleg niet tot een oplossing leidt, is de Nederlandse rechter van de rechtbank Den Haag bevoegd van het geschil in eerste aanleg kennis te nemen en het geschil te beslechten.
20.2 Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.